top of page

REGULAMIN

DEFINICJE

1. Cennik- aktualny cennik zajęć tanecznych prowadzonych przez STC
2. STC- Studio Tańca Carmen
2. Pod pojęciem organizator rozumie się Studio Tańca Carmen
3. Pod pojęciem kursu rozumie się zajęcia odbywające się cyklicznie
4. Pod pojęciem uczestnika rozumie się osobę biorącą udział w kursie/zajęciach opłaconych i prowadzonych przez STC

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

1. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach organizowanych przez ST Carmen jest akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dzieci obowiązek ten dotyczy ich opiekunów prawnych.

2. Szkoła zastrzega sobie prawo do wykorzystywania materiałów filmowych i zdjęć wykonanych w czasie  zajęć tanecznych , pokazów itp. Do celów promocyjnych i informacyjnych.
3. Uczestnikami zajęć organizowanych przez ST Carmen mogą być jedynie osoby, które zaakceptowały niniejszy Regulamin oraz mają uregulowaną opłatę za zajęcia, zgodnie z aktualnym Cennikiem dostępnym na stronie www.stcarmen.com
4. Na sali tanecznej podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć. Z uwagi na komfort Uczestników zajęć , rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie maja prawa przebywać na sali tanecznej.
5.ST Carmen na życzenie opiekunów prawnych dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, o których poinformuje zainteresowanych z min. tygodniowym wyprzedzeniem.
6.Osoby, które nie opłaciły udziału w zajęciach, nie mają prawa w uczestniczeniu w nich. Zobowiązane są opuścić Salę taneczną na prośbę osoby sprawdzającej listę obecności. Po uregulowaniu opłaty mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci za których zajęcia opłata nie jest uregulowana , przebywają one na sali tanecznej pod opieką Instruktora, ale nie uczestniczą w zajęciach, po zajęciach dostają informację o nieuregulowanej opłacie za zajęcia.
7.Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na Salę taneczną
8. STC ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby , której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne, bez zwrotu opłaty za te zajęcia.
9.W przypadku grup zamkniętych ( zespołowych) prawo uczestniczenia w ich zajęciach maja jedynie osoby , które uzyskały na to zgodę instruktora.
10.Nieobecność na zajęciach nie przedłuża ważności karnetu , opłata nie przechodzi na następny miesiąc , za zgodą instruktora można ewentualnie Zajęcia odrobić na innych wybranych zajęciach w STC

BEZPIECZEŃSTWO

1. STC nie ubezpiecza Uczestników zajęć od nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i kontuzje powstałe podczas zajęć i zachęca do ubezpieczenia we własnym zakresie.
2. Uczestnicy Zajęć są narażeni na natężenie dżwięku
3. STC nie odpowiada za zniszczenie mienia Uczestników ani za wartościowe przedmioty pozostawione na zajęciach.
4. W przypadku ewentualnej kradzieży Uczestnik lub jego przedstawiciel zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu na policję.
5. Ze względu higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnosić na Salę taneczną jedzenia i ciepłych napoi.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
1. Zapisy do poszczególnych grup, zgodnie z ofertą STC dostępną na stronie internetowej www.stcarmen.com i odbywają się :
a. poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej
b. telefonicznie
c. mailowo
2. W przypadku zbyt małej ilości osób uczęszczających na zajęcia danej grupy , STC zastrzega sobie prawo do połączenia dwóch lub więcej grup. W takim przypadku grupy będą łączone z uwzględnieniem stylu tanecznego.
3. STC zastrzega sobie prawo rozwiązania grupy tanecznej / kursu tańca w następującym przypadku :
a/ brak wystarczającej liczby osób chętnych na dane zajęcia
b/ zmniejszenie się liczby uczestników w trakcie trwania zajęć , a połączenie grup, o którym mowa w punkcie poprzedzającym nie doszło do skutku.
4. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora STC ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie za te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania Uczestników o tym fakcie.
5. W sytuacjach losowych STC ma prawo do odwołania zajęć . Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z Uczestnikami. Jeśli Uczestnik nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana część opłaty zostanie przez STC zaliczona na poczet innych zajęć lub zwrócona.

PRAWA AUTORSKIE

1. Choreografie prezentowane podczas zajęć są chronione prawami autorskimi. Ich każdorazowe wykonanie wymaga indywidualnej , pisemnej zgody autora.
2. Publiczne wykonanie choreografii autorskiej, na którą twórca wyraził zgodę wymaga podania nazwiska autora w co najmniej jednej formie przekazu użytej do promocji występu (plakat, artykuł w prasie, materiał audiowizualny, relacja tv, zapowiedź występu)
3. Utrwalanie choreografii i materiału prezentowanego na zajęciach wymaga zgody instruktora i służy wyłącznie celom dydaktycznym Uczestników zajęć. Zabrania się publikowania ww. materiałów oraz rozpowszechniania ich pośród osób nie będących uczestnikami zajęć, na których materiał został zaprezentowany.

bottom of page